Ảnh QC Trái
Ảnh QC phải

XUẤT BẢN SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ

Liên kết với Nhà xuất bản trong các lĩnh vực khai thác bản thảo; biên tập sơ bộ bản thảo; in xuất bản phẩm; phát hành xuất bản phẩm nhằm cung cấp các thông tin và kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về mặt chuyên môn, pháp lý trong các lĩnh vực.